. . . Harlem Shake?

http://news.yahoo.com/video/planetside-2-harlem-shake-233000930-cbs.html