81

[sloppy] Roshambo [sloppy] sloppy

2575

Pylon

Default
Judicator
Selected

Zealot

Default
Judicator
Selected

Supply Depot

Default
Mercenary

Thor

Default
Collector’s …

Marine

Default
Mercenary

Zergling

Default
Mutant
Selected

Overlord

Default
Mutant
Selected

Ultralisk

Default
Collector’s …