StarCraft® II

 
78

[SCYDog] Scurvy [SCYDog] ScurvyDoge

2400

Platinum 1v1
Amerigo Whiskey Rank 28 40 Wins
Gold 4v4 Random
Moria Whiskey Rank 28 12 Wins
Gold 2v2
Tabrenus Juliet Rank 32 25 Wins