76

[Kzi] SCVdEsTrOyEr [Kzi] Asystole

2050

100 / 290
10 2/19/2013
Rush Defense: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Rush Defense” challenge mission.
10 2/19/2013
Rush Defense: Silver
Score the rank of Silver in the “Rush Defense” challenge mission.
10 2/19/2013
Rush Defense: Gold
Score the rank of Gold in the “Rush Defense” challenge mission.
10 9/2/2012
Opening Gambit: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Opening Gambit” challenge mission.
10 5/4/2012
Harbinger of Death: Gold
Score the rank of Gold in the “Harbinger of Death” challenge mission.
10 5/4/2012
Harbinger of Death: Silver
Score the rank of Silver in the “Harbinger of Death” challenge mission.
10 5/4/2012
Harbinger of Death: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Harbinger of Death” challenge mission.
10 5/4/2012
Psionic Assault: Silver
Score the rank of Silver in the “Psionic Assault” challenge mission.
10 5/4/2012
Psionic Assault: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Psionic Assault” challenge mission.
10 12/3/2011
Tactical Command: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Tactical Command” challenge mission.
10
Tactical Command: Silver
Score the rank of Silver in the “Tactical Command” challenge mission.
10
Tactical Command: Gold
Score the rank of Gold in the “Tactical Command” challenge mission.
10
Path of Ascension: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Path of Ascension” challenge mission.
10
Path of Ascension: Silver
Score the rank of Silver in the “Path of Ascension” challenge mission.
10
Path of Ascension: Gold
Score the rank of Gold in the “Path of Ascension” challenge mission.
10
For the Swarm: Bronze
Score the rank of Bronze in the “For the Swarm” challenge mission.
10
For the Swarm: Silver
Score the rank of Silver in the “For the Swarm” challenge mission.
10
For the Swarm: Gold
Score the rank of Gold in the “For the Swarm” challenge mission.
10
Covert Ops: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Covert Ops” challenge mission.
10
Covert Ops: Silver
Score the rank of Silver in the “Covert Ops” challenge mission.
10
Covert Ops: Gold
Score the rank of Gold in the “Covert Ops” challenge mission.
10
Psionic Assault: Gold
Score the rank of Gold in the “Psionic Assault” challenge mission.
10
Infestation: Bronze
Score the rank of Bronze in the “Infestation” challenge mission.
10
Infestation: Silver
Score the rank of Silver in the “Infestation” challenge mission.
10
Infestation: Gold
Score the rank of Gold in the “Infestation” challenge mission.
10
Opening Gambit: Silver
Score the rank of Silver in the “Opening Gambit” challenge mission.
10
Opening Gambit: Gold
Score the rank of Gold in the “Opening Gambit” challenge mission.