117

[xBPx] Gato [xBPx] Blue Pill

8330

Platinum 1v1
Monlyth Yankee Rank 16 20 Wins
Silver 2v2
Jorgensen Sierra Rank 90 3 Wins
Not Yet Ranked