StarCraft® II

Match History

Map Type Outcome Date
+ -Card Shuffle- Custom Win 1/31/2014
+ -Card Shuffle- Custom Loss 1/31/2014
+ -Card Shuffle- Custom Win 1/31/2014
+ Unit Preloader Custom Win 1/31/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/31/2014
+ Unit Preloader Custom Win 1/31/2014
+ -Card Shuffle- Custom Win 1/31/2014
+ -Card Shuffle- Custom Win 1/31/2014
+ Unit Preloader Custom Win 1/31/2014
+ Unit Preloader Custom Left 1/31/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/30/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/30/2014
+ -Card Shuffle- Custom Loss 1/30/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/30/2014
+ Unit Preloader Custom Win 1/30/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/30/2014
+ -Card Shuffle- Custom Loss 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Win 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Win 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Win 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Loss 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/26/2014
+ -Card Shuffle- Custom Left 1/26/2014