Ok, i play with 300 ms, but i'll make the propaganda anyway:

2k Rshammy LFM 2v2/3v3
1900 Dpriest LFM 2v2/3v3
1800 Srogue LFM 2v2(cap only)/3v3
1600 lock LFM 3v3

\o