บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Delete Character Due to Mail

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10980
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Error: This character has mail or has a heirloom item in their inventory, bank, or void storage and cannot be deleted

You must empty the mailbox of a character before you can delete it. Opening the mailbox only is not enough: it must be cleared.

A mail notification icon may not be present in the minimap if you have opened the mailbox but you did not take the items from it. Even if you see no mail notification in the minimap, make sure to visit the closest mailbox and empty it before logging off.