บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Blizzcon Stream Freezing or Cutting Out

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 134446
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • The Virtual Ticket stream keeps cutting out
 • The Blizzcon Website stream is lagging and freezing

  If you are having issues with the quality of the Virtual Ticket stream, the steps below can be used to troubleshoot most common stream issues:

  1. Ensure that your device, operating system, and browser are supported for the Blizzcon stream.
  2. Outdated browsers or flash may not be able to display the content properly. Make sure that your browser and Flash are both updated
  3. Clear your browser's cache and cookies
  4. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  5. Release and renew your IP and flush your DNS to resolve any network conflicts.
  6. Try closing background applications to resolve any software conflicts.
  7. Disable or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the data being streamed as a security threat.
  8. If you are on a low bandwidth or shared network connection, you may not have enough bandwidth to stream at high quality.  Disconnect other devices that may be using the connection to help with this.
  9. Bandwidth problems or connection instability can cause the stream to lock up. Reduce the quality of the stream by using the HD button in the bottom right.

  Tried everything here?

  If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Blizzcon Forums or contact us.