การยกเลิกคำขอลบบัญชี Battle.net

อัพเดตแล้ว: 5 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 157273
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ฉันต้องการยกเลิกคำขอลบบัญชีของฉัน

เราพยายามที่จะดำเนินการตามคำขอเพื่อยกเลิกกระบวนการลบบัญชีของคุณหากคุณส่งคำขอยกเลิกมาภายในห้า (5) วันนับจากวันที่คุณส่งคำขอลบบัญชีครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การใช้คุณลักษณะนี้ในทางที่ผิด อาจส่งผลให้เราไม่สามารถย้อนกลับคำขอลบบัญชีของคุณได้ ส่งผลให้ระบบลบบัญชีอย่างถาวร

ยกเลิกการลบบัญชี Battle.net

หากเราไม่สามารถยกเลิกคำขอลบบัญชีของคุณได้ (เช่น หากส่งคำขอยกเลิกหลังจากห้า (5) วันไปแล้ว หรือจากการส่งคำขอเพื่อยกเลิกในทางที่ผิด) ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากบัญชี Battle.net ของคุณจะถูกลบหรือถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีกเมื่อคำขอลบบัญชีครั้งแรกของคุณได้เข้าสู่กระบวนการแล้ว