BLZHROPAY10200243

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 16682
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

การชำระเงินล้มเหลว สถาบันการเงินของคุณอาจปฏิเสธการชำระเงิน โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ
รหัสข้อผิดพลาด: BLZHROPAY10200243

สถาบันการเงินของคุณได้ปฏิเสธการทำธุรกรรมนี้ ข้อมูลที่คุณป้อนอาจมีปัญหา หรือผู้ให้บริการชำระเงินของคุณอาจขัดขวางการทำธุรกรรมนี้

  1. โปรดตรวจสอบยอดเงินที่มีในวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะทำธุรกรรมนี้ นอกจากนี้ ให้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่เสมอเมื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของคุณ
  2. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินของคุณได้รับการอัพเดตแล้วในการจัดการบัญชี Battle.net อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดรวมถึงที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
  3. ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการชำระเงินของคุณ