บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Into The Dunes

อัพเดตแล้ว: 2 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 227332
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I get teleported back to the Great Seal after doing the Vol'dun intro quest
  • Can't complete the quest Into The Dunes

We have received multiple reports of some characters being teleported to Zuldazar when trying to complete the quest Into the Dunes. We can confirm this is not working as designed and that our developers are working to resolve this as quickly as possible.

In the meantime, we recommend the following troubleshooting steps:

  1. Disable any Addons that affect cutscenes
  2. Abandon the quest by clicking the quest name from the Quest Log, then click Abandon Quest
  3. Re-accept the quest from Bladeguard Kaja
  4. Skip the following cutscene by hitting Esc on the keyboard, then click Yes to confirm
  5. Type something in chat before the next loading screen returns you to Zuldazar
  6. Verify you have received credit for the quest, and that you can turn it in
  7. Navigate to Nisha in Vol'dun to complete the quest

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.