Blizzard เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และคาดหวังว่าผู้เล่นและผู้ใช้บริการจะเคารพทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณได้รับการคัดลอกหรือใช้ในลักษณะที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งการแจ้งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสามารถอ่านขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวได้ที่นี่