บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Achievement - Battle for Azeroth Keystone Conqueror / Master: Season Four

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 259285
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I completed all Mythic +10/15 instances but did not receive the achievement Battle for Azeroth Keystone Conqueror: Season Four / Battle for Azeroth Keystone Master: Season Four.

If you want to track your progress and see what you are missing, you can print your current progress in chat with these commands:

  • /run for crit=1,10 do local a,_,c = GetAchievementCriteriaInfo(14144, crit); print(string.format("[%s]%10s", c and "\124cFF00FF00True\124r" or "\124cFF888888False\124r", a)) end
  • /run for crit=1,10 do local a,_,c = GetAchievementCriteriaInfo(14145, crit); print(string.format("[%s]%10s", c and "\124cFF00FF00True\124r" or "\124cFF888888False\124r", a)) end

You can also add them to your achievement tracker with these commands:
  • /script AddTrackedAchievement(14144)

  • /script AddTrackedAchievement(14145)