ในระหว่างขั้นตอนการสนับสนุน เราอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารระบุตัวตนที่มีรูปภาพ เพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังติดต่อกับเจ้าของบัญชีตัวจริง เรายอมรับเอกสารระบุตัวตนที่มีรูปภาพที่ออกโดยทางราชการเกือบทั้งหมด

เอกสารที่ยอมรับ

 • สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม (เฉพาะสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยทางราชการ
 • บัตรประจำตัวทหารที่มีรูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยทางราชการ
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประกันสุขภาพที่มีรูปถ่าย (แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์)
 • บัตรลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรูปถ่าย (เม็กซิโก)

เอกสารที่ไม่ยอมรับ

เรา ไม่ ยอมรับเอกสารประจำตัวประเภทต่อไปนี้ (รายการนี้ไม่ครอบคลุมเอกสารทั้งหมด):

 • บัตรประจำตัวนักศึกษาที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
 • บัตรสมาชิกของสถานที่ออกกำลังกาย
 • บัตรห้องสมุด
 • ใบอนุญาตขับรถ/ใบอนุญาตของผู้เรียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยทางราชการซึ่งหมดอายุแล้ว

เมื่อคุณต้องส่งเอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่าย เราไม่ต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดสูงมาก แต่ข้อความในรูปภาพควรจะอ่านออกได้ ข้อมูลที่ต้องปรากฏชัดเจนได้แก่ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ชื่อขององค์กรรัฐบาลที่ออกเอกสาร ให้ปิดบังข้อมูลอื่นๆ ด้วยสิ่งของ

หมายเหตุ: เราจะไม่รับเอกสารที่ผ่านการแก้ไขแบบดิจิทัล และจะยอมรับแต่เอกสารที่ปิดบังข้อมูลด้วยสิ่งของเท่านั้น (เช่น กระดาษ มือ เป็นต้น)

ทำไมเราจึงต้องใช้บัตรประจำตัว

แฮกเกอร์มักใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณ เราต้องการเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการเพื่อให้เรามั่นใจว่าเรากำลังติดต่อกับเจ้าของบัญชีตัวจริงก่อนที่จะทำการแก้ไขบางอย่าง 

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจรวมถึงการลบโปรแกรมตรวจสอบตัวตน การแก้ไขการควบคุมโดยผู้ปกครอง การอัพเดตคำถามส่วนตัว หรือการติดต่อใดๆ ที่คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ

เราจะไม่ใช้เอกสารประจำตัวของคุณในการดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี เราจะลบสำเนาที่คุณส่งให้เราทันทีที่คำขอได้รับการแก้ไข

 

เอกสารอื่นๆ

เมื่อส่งเอกสารอื่นๆ ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ เช่น ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลหน่วยงาน/บริษัทที่ออกเอกสารปรากฏอยู่ด้วย ให้ปิดบังข้อมูลอื่นๆ ด้วยสิ่งของ

ตัวอย่างเช่น หากคุณจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ และบริษัทที่ออกเอกสารชัดเจน และให้ปิดบังข้อมูลส่วนอื่นๆ ทั้งหมด

วิธีการส่งเอกสารประจำตัว

เมื่อคุณส่งคำขอ คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ หรือลิงก์ แนบไฟล์ เพื่ออัพโหลดรูปภาพของคุณ