บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error That Name is Unavailable

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 288699
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I cannot create a character with the name I want, the game says the name is not available

You will receive this error when the name you want to use is reserved by Blizzard. Blizzard will reserve names that are inappropriate. 

You will also receive this error when the name is reserved for another player after they deleted a character with that name, or they purchased a service for a character with that name.

Blizzard Customer Support cannot assist with releasing character names.