1. ถอดปลั๊กโมเด็มของคุณ
  2. หาสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อโมเด็มกับเราเตอร์ 
  3. ถอดสายนั้นออกจากเราเตอร์
  4. นำสายไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  5. เสียบปลั๊กโมเด็มและเปิดสวิตช์ให้โมเด็มทำงาน 
  6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
  7. ลองเชื่อมต่อกับเกม

ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ หมายความว่าเราเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อตามที่อธิบายไว้ข้างต้นได้ คุณอาจต้องอัพเดตเฟิร์มแวร์หรือเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดตเฟิร์มแวร์เราเตอร์ โปรดติดต่อผู้ผลิตเฟิร์มแวร์ของคุณ