การใช้งานเครือข่ายบางชุดจำเป็นต้องใช้การรับรองความถูกต้องแบบ 802.1X เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจทำให้เกมของ Blizzard ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ใช้ขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบและดูว่ามีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบ 802.1X หรือไม่

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ
  2. คลิก เครือข่าย
  3. ให้เลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เปิดใช้งาน (ซึ่งระบุด้วยจุดสีเขียว) 
  4. หากคุณมีการเชื่อมต่อแบบ 802.1X จะปรากฏช่องเพิ่มเติมโดยมีข้อมูลการเชื่อมต่อ 
  5. ให้เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ หาก 802.1X ทำงานอยู่