หากต้องการซ่อมแซมสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ของ Application Support :

  1. เปิด Terminal จาก /Applications/Utilities
  2. พิมพ์ หรือคัดลอกและวางคำสั่งต่อไปนี้สำหรับแอพพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบ:
    sudo chmod 0754 ~/Library/Application\ Support/Battle.net
  3. กด Return
หากระบบของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณอาจจะต้องแปลท่อน Library/Application ให้สอดคล้องกับภาษาของคุณ

หมายเหตุ: ระบบอาจแจ้งให้คุณใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเมื่อใช้คำสั่งข้างต้น คุณอาจไม่เห็นตัวอักขระในขณะที่คุณพิมพ์ แต่ว่าระบบจะยอมรับรหัสผ่านนั้น