World of Warcraft
StarCraft II
Diablo III
บัญชี แอพ และร้านค้า
เกมคลาสสิก
BlizzCon™
Hearthstone
Heroes of the Storm
Overwatch®
Blizzard อีสปอร์ต
Destiny 2
StarCraft®
Call of Duty®: Black Ops 4
Diablo® Immortal™
Warcraft® III: Reforged™
Call of Duty®: Modern Warfare®
เรื่อง

ประเภท

9 ผลลัพธ์สำหรับ "Informar de un error"


ข้อมูลข้อผิดพลาด BLZBNTBNA00000006.

อัพเดตแล้ว: 4 อาทิตย์ ก่อน
บทความ

การดึงข้อมูลไฟล์ระบบ

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ

Troubleshooting steps for error "Game Initialization Failed" when launching a game

อัพเดตแล้ว: 4 อาทิตย์ ก่อน
บทความ

Informational steps to troubleshoot a failed payment.

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
บทความ

Trying to load the game returns error "Direct3D failed to initialize"

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ

Troubleshooting steps to resolve error message in World of Warcraft.

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
บทความ

วิธีรับล็อกข้อผิดพลาดสำหรับเกมของ Blizzard

อัพเดตแล้ว: 4 อาทิตย์ ก่อน
บทความ

ใช้ LogGoblin เพื่อรวบรวมบันทึก แอพ Battle.net ของ Blizzard

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
บทความ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณไม่ถูกต้อง โปรดลองใหม่อีกครั้ง

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
บทความ