Blizzard จะระงับหรือห้ามใช้งานบัญชี หากพบว่ามีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา หากคุณเห็นข้อความนี้ โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อดูรายละเอียดการละเมิดนโยบาย

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลของบัญชีคุณได้ โปรดติดต่อเราเพื่ออัพเดตข้อมูลบัญชีของคุณ

หากคุณคิดว่าบัญชีของคุณถูกแฮกหรืออยู่ในอันตราย คุณควรปกป้องคอมพิวเตอร์และบัญชีของคุณให้ปลอดภัย จากนั้นติดต่อเรา