บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

Can't Re-Craft Dragonflight Crafted Item

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 328620
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • Unable to re-craft after additional gem socket added
  • Cannot recraft my self created item
  • I can't recraft my Unstable Frostfire Belt or craft a new one, I keep getting an error message about

If you are having trouble submitting an order for a recraft (or recrafting it yourself), try the following workarounds:

  • Wait for any temporary item enhancements (e.g., weightstone or rune) to fall off, or remove them by clicking off the buff granted to your character
  • If your item is not at full durability, repair it
  • If the item's appearance is part of a saved appearance set, remove or replace the appearance in the set
  • If you have at least 2 crafted items equipped, remove all of the crafted items
  • Log out of the game and back in
Try to recraft, or submit the recrafting order, again. If you continue to have trouble after all of these steps, submit a bug report. Customer Support is unable to assist with recrafting orders.